Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. JAN Advocatuur is de handelsnaam van het advocatenkantoor van mr. H.T.J. Janssen, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven als eenmanszaak in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64193888.

 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan JAN Advocatuur.

 3. Bij de uitvoering van de opdracht neemt JAN de terzake geldende regelgeving in acht, waaronder in ieder geval begrepen de Advocatenwet en de Gedragsregels voor advocaten alsmede de verordeningen en de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 4. JAN zal zich naar de norm van een redelijk en bekwaam handelend vakgenoot inspannen het door de opdrachtgever beoogde resultaat te behalen. Evenwel wordt nadrukkelijk niet gegarandeerd dat dit resultaat ook zal worden behaald.

 5. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door JAN Advocatuur gehanteerde uurtarief. De door JAN Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalde externe kosten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten) zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 6. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is JAN Advocatuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

 7. JAN Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is.

 8. Opdrachtgevers en derden zijn gehouden om eventuele aanspraken onverwijld schriftelijk aan JAN kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar nadat die kennisgeving had behoren te worden voldaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 9. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan JAN Advocatuur verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege JAN Advocatuur zijn betrokken.

 10. Bij het inschakelen van derden zal JAN zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. JAN is nimmer aansprakelijk voor tekortkoming van derden. JAN is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

 11. Opdrachtgever vrijwaart JAN tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van JAN.

 12. Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht, heeft JAN het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de tot dan gemaakte uren en kosten, waaronder verschotten, per omgaande en zonder opschorting of verrekening te voldoen. JAN zal alsdan medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat.

 13. Het hiervoor onder 12 vermelde, geldt eveneens ingeval van een opzegging door de opdrachtgever.

 14. De verhouding tussen een opdrachtgever en JAN Advocatuur wordt beheerst door het Nederlandse recht.

 15. Alleen de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en JAN Advocatuur kennis te nemen.

Nijmegen, januari 2016

Download de Algemene voorwaarden van JAN* Advocatuur (, pdf)